3. Olağan Genel Kurul

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEM

 

Yönetim Kurulumuzun 04.09.2012 tarih ve 70 sayılı kararı doğrultusunda ;Türkiye Badminton Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu 13 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 10:30’da İlci Residence Hotel (G.M.K Bulvarı No: 135 Tandoğan-Ankara) adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı 14 Ekim 2012 Pazar günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

3.Olağan Genel kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.badminton.org.tr adreslerinden yayınlanacaktır.

Genel Kurul Delegelerine duyurulur

Saygılarımızla

Türkiye Badminton Federasyonu

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1-Saat 09.30-10.30 Akreditasyon ( delegelerin kayıt işlemleri)

2-Saat 10.30’da Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Yoklama,

3-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, gündemin okunarak oylanması,

4-Protokol konuşmaları,

5-12.04.2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6215 sayılı kanununun 10.maddesi ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun’da yapılan değişikliğe ve 19 Temmuz 2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çerçeve Statünün yerine yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yeni Ana Statünün görüşülerek karara bağlanması,

6-Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

7-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

8-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası,

9-Tahmini bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,

10-Yönetim Kuruluna harcama kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisi verilmesi,

11-Yönetim Kuruluna Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto vb.kuruluşlardan, sponsorlardan temin edilecek kaynağın yanı sıra, gerektiğinde ilave para aktarma ve/veya borçlanarak her türlü tesis inşa etme, tadilat, onarım, yenileme, yapma, gerektiğinde bu tesisleri işletme ve benzer amaçlarla şirket kurma; tesislerde yer alan sosyal ünitelerin kiraya verilmesi, reklam alınması, GSM baz istasyonlarına kiralanması ve benzeri hususlar ile; amacına uygun menkul ve gayrimenkuller alma, kiralama, kiraya verme, işletme, ortaklık kurma, bağış kabul etme hususlarında yetki verilmesi,

12-Seçim listelerinin ilanı

13-Başkan adaylarının konuşmaları,

14-Seçim

15-Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, sonucun belirlenmesi ve tutanak düzenlenmesi,

16-Dilek ve temenniler, Başkanın teşekkür konuşması, kapanış.

2010 Denetleme Kurulu Kararı

İndirmek İçin Tıklayınız

2011 Denetleme Kurulu Kararı

İndirmek İçin Tıklayınız

2012 Denetleme Kurulu Kararı

İndirmek İçin Tıklayınız

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

Yönetim Kurulumuzun 04.09.2012 tarih ve 70 sayılı kararı doğrultusunda; Türkiye Badminton Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu 13 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 10:30’da İlci Residence Hotel (G.M.K Bulvarı No: 135 Tandoğan-Ankara) adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı 14 Ekim 2012 Pazar günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Federasyon Başkanlığı’na aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu

(Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesinin TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30 nolu iban numarasına 2.500,00.TLyatıracaklardır.) ve adaylık başvuru dilekçesini istenilen belgelerle birlikte en geç Genel Kurul tarihinden on gün önce mesai bitimine kadar Badminton Federasyonuna teslim edeceklerdir.

(1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)En az Lise mezunu olmak,

c)Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,

ç)Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza ve kuralları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

d)Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan ihaleye fesat karıştırma, edinin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı, halksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmama.

(2) Başkan Adaylarından Başvuru Sırasında Aşağıdaki Belgeler İstenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c)Tahkim Kurulu. Genel Müdürlük ceza kuraları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç)Adli sicil kaydı beyanı,

d)Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu almadığına dair belge,

e)adaylık başvuru ücret makbuzu (2.500,00.TL),

f)Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Federasyon Yönetim Kurulunun 04.09.2012 gün ve 70 sayılı kararı uyarınca Genel Kurul Delege Listeleri ve benzeri konularda itiraz edecek kişiler her itiraz konusu için ayrı ayrı ücret ödemek suretiyle ayrı ayrı dekontları aslı ve dilekçeleriyle birlikte Federasyona itiraz edeceklerdir. İtiraz ücreti 500,00 olup Federasyonumuzun Garanti Bankası TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30 nolu iban numarasına yatıracaklardır. İtirazları haklı bulunanlara ücreti iade edilecektir.

İndirmek İçin Tıklayınız

2010-2012 Faaliyet Raporu

İndirmek İçin Tıklayınız

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele